نندارتون

نندارتون
نندارتون

د 2017 د هانګ کانګ نړیوال رڼا نندارتون (د مني نسخه)

نندارتون
نندارتون

د 2018 د هانګ کانګ نړیوال رڼا نندارتون (د مني نسخه)

نندارتون

د 2019 د هانګ کانګ نړیوال رڼا نندارتون (د مني نسخه)

نندارتون

د 2019 ګوانګجو نړیوال د رڼا نندارتون

نندارتون

د 2020 ګوانګجو نړیوال د رڼا نندارتون